logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacje ogólne > Klauzule informacyjne RODO

Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Informacja dla pracodawców
Informacja dla wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
Informacja dla cudzoziemców
Informacja dla poręczycieli
Monitoring wizyjny
Informacja dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy


Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. St. Wyspiańskiego 2J.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  oraz  art. 9 ust.1 oraz ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowania decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym SYRIUSZ. Konsekwencją takiego przetwarzania może być określenie statusu osoby bezrobotnej i dobór odpowiedniej oferty pracy.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowej wyłącznie w przypadku uczestnictwa Pani/Pana w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@klodzko.praca.gov.pl, tel.: 74-865-74-37.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. St. Wyspiańskiego 2J.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowej wyłącznie w przypadku uczestnictwa Pani/Pana w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@klodzko.praca.gov.pl, tel.: 74-865-74-37.

Informacja dla wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. St. Wyspiańskiego 2J,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp";
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 8. nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@klodzko.praca.gov.pl, tel.: 74-865-74-21

Informacja dla cudzoziemców

Zgodnie z art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. St. Wyspiańskiego 2J.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach).
 3. Dane osobowe  zostały pozyskane od pracodawcy składającego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym odpowiedni konsulat.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach ) jest obligatoryjne.
 9. Dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@klodzko.praca.gov.pl, tel.: 74-865-74-37.

Informacja dla poręczycieli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. St. Wyspiańskiego 2J.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@klodzko.praca.gov.pl, tel.: 74-865-74-37.

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. St. Wyspiańskiego 2J.
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 7 dni.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@klodzko.praca.gov.pl, tel.: 74-865-74-37.

Informacja dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. St. Wyspiańskiego 2J.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@klodzko.praca.gov.pl, tel.: 74-865-74-37.

Ilość odwiedzin: 502
Nazwa dokumentu: Klauzule informacyjne RODO
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Bazylewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Bazylewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 15:28:15
Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 15:28:15
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-11 10:23:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner