logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Kapitał ludzki   EFS
 
 
 
 
 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
III kwartał 2010 r.
 
 
Tytuł projektu: „Bliżej klienta”
 
Priorytet:             VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:             6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
                              zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:      6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
                              zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji: 01.10.2008 r. – 30.09.2010 r.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 
Wydatki projektu:
Ogółem:     960 588,23 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 816 500,00 zł
Wkład własny: 144 088,23 zł
Planowana liczba uczestników projektu : 18 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Szkolenia dla doradców zawodowych.
4. Upowszechnianie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy (Druk informatora o usługach PUP.
 
POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:
Wydatki projektu od początku realizacji 960 588,23 zł tj. 100,00 % wydatków ogółem
 
POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:
 
Zrealizowane szczegółowe cele:
 
1. Zwiększenie dostępności usług rynku prac dla klientów Urzędu poprzez     
    zwiększenie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych.
2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zatrudnionych w ramach projektu          
    pracowników PUP w Kłodzku tj. pośredników pracy i doradców zawodowych.
3. Zmniejszenie barier na rynku pracy w dostępie do zasobów wiedzy i 
     podwyższania kwalifikacji.
4. Zwiększenie skuteczności usług rynku pracy.
5. Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie             
     zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych.
 
 Zrealizowane formy wsparcia:
 
1.  Zatrudnienie pracowników - 18 osób .
2.  Szkolenia dla 14 pośredników pracy
3.  Szkolenia dla 4 doradców zawodowych.
4. Rozszerzenie usług urzędu pracy w zakresie pośrednictwa zewnętrznego
5. Upowszechnianie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
(Druk informatora o usługach PUP, film promocyjny dotyczący projektu).
 
Z dniem 30.09.2010 roku została zakończona realizacja projektu „Bliżej Klienta”
 
Sporządził:
Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów        
 
===================================================
 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
  
II kwartał 2010 r.
 
 
Tytuł projektu: „Bliżej klienta”
 
Priorytet:            VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:           6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
                           zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:     6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
                           zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji: 01.10.2008 r. – 30.09.2010 r.
 
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 
Wydatki projektu:
Ogółem:     960 588,23 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 816 500,00 zł
Wkład własny: 144 088,23 zł
Planowana liczba uczestników projektu : 18 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Szkolenia dla doradców zawodowych.
4. Upowszechnianie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy (Druk informatora
    o usługach PUP.
 
POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:
Wydatki projektu od początku realizacji 797 824,54 zł tj. 83,06 % wydatków ogółem
 
POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:
Zarządzanie projektem
1. Spotkania członków Zespołu w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie.
2. Aktualizacja wewnętrznego planu działań w projekcie.
3. Monitorowanie wydatków w ramach projektu.
4. Opis dokumentów księgowych dotyczących projektu.
5. Kwalifikowanie wydatków w ramach projektu.
6. Refundacja wynagrodzeń Zespołu Zarządzającego Projektem w okresie 01.03.2010 r- 
     30.06.2010 r. zgodnie z budżetem projektu.
 
Promocja projektu
1. Zamieszczenie informacji o projekcie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
    urzędu www. pup.klodzko.pl
2. Prowadzenie strony internetowej projektu dla usprawnienia wewnętrznych kontaktów
    z uczestnikami projektu oraz przekazu informacji dot. realizacji projektu.
 
Zatrudnienie pracowników
1. Refundacja wynagrodzeń 18 osób, będących pracownikami PUP zatrudnionych w
    ramach projektu na stanowiskach pośrednik pracy i doradca zawodowy w okresie
    sprawozdawczym.
2. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie w zakresie zorganizowanych stanowisk
    pracy i zgodnie z zakresem czynności.
3. Gromadzenie, dokumentowanie danych do raportów określających liczbę wizyt
    u pracodawców oraz udzielonych porad zawodowych osobom bezrobotnym.
4. Obsługa finansowa wynajmu pomieszczeń biurowych.
5. Monitoring zatrudnienia pracowników.
 
Szkolenia dla pośredników
1. Bieżący monitoring ofert szkoleniowych.
3. Przygotowanie procedury zamówień publicznych na organizację szkoleń.
4. Realizacja szkoleń w dwóch grupach pośredników (łącznie dla 3 osób)
5. Kwalifikowanie wydatków dot. usługi szkoleniowej oraz kosztów dojazdu.
 
Szkolenia dla doradców zawodowych
Brak działań w zadaniu w okresie sprawozdawczym.
 
Upowszechnianie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
 
1. Organizacja spotkań z opiekunami merytorycznymi w grapach doradców
    zawodowych oraz pośredników pracy w celu uzgadniania harmonogramu pracy
2. Wdrażanie do samodzielnego objęcia stanowiska doradcy zawodowego.
3. Wdrażanie do samodzielnego objęcia stanowiska pośrednika pracy.
4. Dokumentowanie rezultatów pracy uczestników projektu.
5. Podjęcie przygotowań do rozszerzenia  usługi dot. druku informatora poprzez nagranie
    filmu promocyjnego dotyczącego projektu oraz jego dystrybucję jak również promocję
    tego materiału poprzez prezentację multimedialną (telebimy).
 
Sporządził:
Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów           
 
 
 

 
 
 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I Kwartał 2010r.
 
Tytuł projektu: „Bliżej klienta”
 
Priorytet:        VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:        6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:  6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji: 01.10.2008 r. – 30.09.2010 r.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 
Wydatki projektu:
Ogółem:                                       960 588,23 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 816 500,00 zł
Wkład własny:                              144 088,23 zł
Planowana liczba uczestników projektu : 16 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Szkolenia dla doradców zawodowych.
4. Upowszechnianie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy .
 
POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:
Wydatki projektu od początku realizacji 662 898,48 zł tj. 69,01 % wydatków ogółem
 
POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:
 
Zarządzanie projektem
1. Spotkania członków Zespołu w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie.
2. Aktualizacja wewnętrznego planu działań w projekcie.
3. Monitorowanie wydatków w ramach projektu.
4. Opis dokumentów księgowych dotyczących projektu.
5. Kwalifikowanie wydatków w ramach projektu.
6. Refundacja wynagrodzeń Zespołu Zarządzającego Projektem
w okresie 01.01.2010 r- 31.03.2010 r. zgodnie z budżetem projektu.
 
 
Promocja projektu
1. Zamieszczenie informacji o projekcie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu www. pup.klodzko.pl
2. Prowadzenie strony internetowej projektu dla usprawnienia wewnętrznych kontaktów z uczestnikami projektu oraz przekazu informacji dot. realizacji projektu.
 
Zatrudnienie pracowników
1. Skierowanie z dniem 01.02.2010 r. 3 osób do projektu, w tym jednej osoby na miejsce osoby, która w miesiącu grudniu 2009 r. zakończyła udział w projekcie z powodu braku przedłużenia umowy o pracę oraz dwóch nowych osób, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do projektu w dniu 20.11.2009 r.
2. Refundacja wynagrodzeń 18 osób, będących pracownikami PUP zatrudnionych w ramach projektu na stanowiskach pośrednik pracy i doradca zawodowy   w okresie sprawozdawczym.
3. Przekazanie nowym uczestnikom zakresów czynności w ramach projektu.
5. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu przez 3 nowych uczestników projektu.
6. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie w zakresie zorganizowanych stanowisk pracy i zgodnie z zakresem czynności.
7. Gromadzenie, dokumentowanie danych do raportów określających liczbę wizyt u pracodawców oraz udzielonych porad zawodowych osobom bezrobotnym.
8. Monitoring zatrudnienia pracowników.
 
Szkolenia dla pośredników
1. Bieżący monitoring ofert szkoleniowych.
2. Przygotowanie procedury zamówień publicznych na organizację szkoleń.
3. Realizacja szkoleń w trzech grupach pośredników po 3 osoby na każdym szkoleniu i
    jednej grupy dwuosobowej.
4. Kwalifikowanie wydatków dot. usługi szkoleniowej oraz kosztów dojazdu.
 
Szkolenia dla doradców zawodowych
1. Bieżący monitoring ofert szkoleniowych.
2. Przygotowanie procedury zamówień publicznych na organizację szkoleń.
3. Uczestnictwo w szkoleniu    4 pracowników (uczestników projektu) zatrudnionych na  stanowisku doradca zawodowy - stażysta.
4. Kwalifikowanie wydatków dot. usługi szkoleniowej oraz kosztów dojazdu.
 
Sporządził:
Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów           
 
 

 
 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
ZA IV  KWARTAŁ 2009 ROKU
 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Priorytet:        VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:      6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
                    zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
                     zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji: 01.10.2008 r. – 30.09.2010 r.
 
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 
 Szczegółowe cele:
-   Zwiększenie dostępności usług rynku prac dla klientów Urzędu poprzez zwiększenie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych.
-   Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zatrudnionych w ramach projektu pracowników PUP w Kłodzku tj. pośredników pracy i doradców zawodowych.
-   Zmniejszenie barier na rynku pracy w dostępie do zasobów wiedzy i podwyższania kwalifikacji.
-   Zwiększenie skuteczności usług rynku pracy.
-   Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych.
 
Wydatki projektu:
Ogółem:     960 588,23 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 816 500,00 zł
Wkład własny: 144 088,23 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 18 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Szkolenia dla doradców zawodowych.
4. Upowszechnianie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy (Druk informatora o
    usługach PUP.
 
Zakładane rezultaty:
- 10 uczestników projektu zdobędzie zatrudnienie na nowych stanowiskach pracy.
- 8 osób podejmie pracę w PUP w Kłodzku na stanowisku: pośrednik pracy – stażysta.
- 18 uczestników projektu zakończy udział w szkoleniach w czterech cyklach szkoleniowych i zdobędzie dodatkowe kwalifikacje.
- wzrost kompetencji zawodowych pracowników PUP w Kłodzku.
 
POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:
Wydatki projektu od początku realizacji 521 864,90 zł tj. 54,33 % wydatków ogółem
 
POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU:
 
Zarządzanie projektem
1. Spotkania członków Zespołu w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie. 
2. Aktualizacja wewnętrznego planu działań w projekcie.
3. Monitorowanie wydatków w ramach projektu.
4. Opis dokumentów księgowych dotyczących projektu.
5. Kwalifikowanie wydatków w ramach projektu.
6. Refundacja wynagrodzeń Zespołu Zarządzającego Projektem w okresie 01.01.2009 r- 
     31.12.2009 r. zgodnie z budżetem projektu.
 
Promocja projektu
1. Zamieszczenie informacji o projekcie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
    urzędu www. pup.klodzko.pl
2. Prowadzenie strony internetowej projektu dla usprawnienia wewnętrznych kontaktów z
    uczestnikami projektu oraz przekazu informacji dot. realizacji projektu.
3. Zamieszczenie informacji o projekcie na w prasie lokalnej.
7. Opracowania i druku plakatów.
8. Dystrybucja wykonanych plakatów.
 
Zatrudnienie pracowników
1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych
    osobowych na potrzeby projektu przez uczestników projektu.
2. Przekazanie uczestnikom projektu zakresów czynności w ramach projektu.
3. Refundacja wynagrodzeń 16 osób, będących pracownikami PUP zatrudnionych w ramach projektu na stanowiskach pośrednik pracy i doradca zawodowy   w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.
4. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie w zakresie zorganizowanych stanowisk pracy i zgodnie z zakresem czynności.
5. Gromadzenie, dokumentowanie danych do raportów określających liczbę wizyt u pracodawców oraz udzielonych porad zawodowych osobom bezrobotnym.
6. Monitoring zatrudnienia pracowników.
 
Szkolenia dla pośredników
1. Bieżący monitoring ofert szkoleniowych.
3. Przygotowanie procedury zamówień publicznych na organizację szkoleń.
4. Realizacja szkoleń.
5. Kwalifikowanie wydatków dot. usługi szkoleniowej oraz kosztów dojazdu.
 
Szkolenia dla doradców zawodowych
1. Bieżący monitoring ofert szkoleniowych.
3. Przygotowanie procedury zamówień publicznych na organizację szkoleń.
4. Realizacja szkoleń.
5. Kwalifikowanie wydatków dot. usługi szkoleniowej oraz kosztów dojazdu.
 
Sporządził:
Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów        
 
 
   
Kapitał ludzki   EFS

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTÓW
WPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
maj 2009 rok
 
 Tytuł projektu: „Bliżej klienta”
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
               aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów
                     pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
                     osób bezrobotnych w regionie.
 
Okres realizacji:    01.10.2008 r. – 01.09.2010 r.
 
Głównym celem :  projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych
                          służb zatrudnienia regionie poprzez
                          upowszechnienie pośrednictwa pracy
                          i poradnictwa zawodowego.
 
Szczegółowe cele:
                             - Zwiększenie dostępności usług rynku
                          pracy dla klientów Urzędu poprzez
                          zwiększenie zatrudnienia pośredników pracy
                          i doradców zawodowych.
                        - Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji
                          zatrudnionych w ramach projektu pracowników          
                          PUP Kłodzku tj.pośredników pracy
                          i doradców zawodowych.
                       - Zmniejszenie barier na rynku pracy w dostępie
                         do zasobów wiedzy i podwyższania kwalifikacji.
                       - Zwiększenie skuteczności usług rynku pracy.
                       - Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia poprzez
                         dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy
                         i doradców zawodowych.
 
 
Wydatki projektu:
 
Ogółem:                                       966 500,00 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie:   816 500,00 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 14 osób  
 
 
Planowane formy wsparcia:
 
1. Zatrudnienie pracowników.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Szkolenia dla doradców zawodowych.
4. Upowszechnianie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
    (Druk informatora o usługach PUP)
 
 
 
Zakładane rezultaty:
 
-  10 uczestników projektu zdobędzie zatrudnienie na nowych
   stanowiskach pracy.
-  4 osoby podejmą pracę w PUP w Kłodzku na stanowisku:
   pośrednik pracy – stażysta.
- 14 uczestników projektu zakończy udział w szkoleniach
   w czterech cyklach szkoleniowych i zdobędzie dodatkowe
   kwalifikacji.
-  wzrost kompetencji zawodowych pracowników PUP w Kłodzku
 
 
Sporządził:
Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów        
 
 

 

               

 

                       

 

Ilość odwiedzin: 12376
Nazwa dokumentu: Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Kapłon
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kapłon
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Kapłon
Data wytworzenia informacji: 2009-05-28 08:08:27
Data udostępnienia informacji: 2009-05-28 08:08:27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-17 09:38:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner