Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Kłodzkiego w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Stosownie do art. 22 ust. 5-7  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w  powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. opiniowanie na wniosek wojewódzkiej rady rynku pracy zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora  powiatowego urzędu pracy;
 9. opiniowanie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 10. współpraca z radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują także:

 1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  2. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 3. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. kryteria doboru bezrobotnych,
  2. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku na kadencję w latach 2019-2023 został ustanowiony na mocy Zarządzenia nr 3/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 stycznia 2020 roku   

Monika Wielichowska – Przewodniczący

Piotr Marchewka - Wiceprzewodniczący
Sebastian Borecki
Irena Foremnik
Michał Piszko
Halina Szendzielorz
Tomasz Korczak
Joanna Kraj-Plenkiewicz
Hubert Krech
Maciej Machela
Mirosław Niemczura
Urszula Osiadacz
Elżbieta Ulatowska

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 821
Podmiot udostępniający: BIP PUP Kłodzko
Nazwa dokumentu: Powiatowa Rada Rynku Pracy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Bazylewicz
Osoba, która udostępnia informację: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 06.05.2021 14:42:26
Data udostępnienia informacji: 06.05.2021 14:42:57
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2021 14:42:38
Rejestr zmian