Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej

 1. rok 2006
 2. rok 2007
 3. rok 2008
 4. rok 2009
 5. rok 2010
 6. rok 2011
 7. rok 2012
 8. rok 2013
 9. rok 2014
 10. rok 2015
 11. rok 2016
 12. rok 2017
 13. rok 2018
 14. rok 2019
 15. rok 2020
 16. rok 2021
 17. rok 2022
 18. rok 2023
 19. rok 2024

Pełna dokumentacja kontroli zewnętrznych znajduje się w siedzibie PUP w Kłodzku, w Dziale Organizacyjnym, parter, pok. 30

 

lp.Termin kontroliJednostka przeprowadzająca kontrolęZakres kontroli
rok 2006
102.06.2006

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

 1. Zagospodarowanie nieruchomości przez jednostkę.
 2. Wynajmowanie, wydzierżawianie nieruchomości przez jednostkę osobom trzecim.
 3. Stan techniczny obiektów.
205.06-09.06.2006Wojewoda Dolnośląski
 1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy;
 2. Prawidłowość wydawania decyzji
 3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.
311.07-15.12.2006

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Zadanie audytowe: ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z budżetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.
424.11-21.12.2006

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych

Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji SPO RZL na finansowanie projektu pn. "Powrót na rynek pracy" w latach 2004-2005.
 530.11.2006 Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Kontrola archiwum zakładowego.
rok 2007
 614-15.02.2007 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Badanie prawidłowości realizacji projektów do Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w odniesieniu do danych zawartych we wnioskach beneficjenta oraz w umowach dot. współfinansowania projektów. Badanie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego. Badanie prawidłowości udzielania wsparć beneficjentom ostatecznym projektów w formie: szkoleń, dotacji, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
705-30.03.2007Wojewoda DolnośląskiRealizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw lub porozumień.
809-14.03.2007Divina Polonia Wąsaty i Spółka sp.j.
ul. Powolnego 10/17, 45–078 Opole
Audyt projektu pn. "Młodzi aktywni" realizowanego w ramach działania 1.2 schemat a) SPO RZL w okresie IV/2006-II/2007.
928.05.2007Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Kontrola gospodarowania powierzonymi nieruchomościami:

 1. nieruchomości zbędne dla jednostki,
 2. wynajmowanie, wydzierżawianie nieruchomości przez jednostkę osobom trzecim.
10 20-22.06.2007Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość organizacji pracy w odniesieniu do obowiązujących regulaminów wewnętrznych.
1126-28.06.2007Divina Polonia Wąsaty i Spółka sp.j.
ul. Powolnego 10/17, 45–078 Opole
Audyt projektu "Postaw na siebie" realizowanego w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL w okresie IV/2006-II/2007.
1205-10.07.2007Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Poprawność sporządzanych sprawozdań budżetowych za I półrocze 2007r.
1316.07-03.09.2007Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji SPO RZL "Nowa Szansa".
1403.08.2007Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego - Działanie 1.3 SPO RZL.
15 03-07.09.2007Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Realizacja, finansowanie oraz przeprowadzenie kursu językowego "Język angielski w zakresie podstawowym" w ramach projektu pn.: "Postaw na siebie" realizowanego w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL.
1629.10-14.12.2007Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
50-044 Wrocław
Wykorzystanie środków publicznych na zadania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w latach 2005-2007 (I półrocze).
1712-16.11.2007Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość zlecania i rozliczania delegacji służbowych dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu za I półrocze 2007r.
rok 2008
1818-20.02.2008Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
5% wydatków za 2007 rok.
1925-29.08.2008Biuro Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa
Wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Funduszu Pracy, przekazanych na podstawie art.9 ust.2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na finansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy w latach 2005-2008.
207-10.10.2008Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Procedura rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz organizowanie staży w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz regulacji wewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.
2110.10.2008Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Połabska 5, 57-300 Kłodzko
Obiekt budowlany w trakcie użytkowania – budynek administracyjny zlokalizowany w Kłodzku przy ul. Połabskiej 5.
rok 2009
2216-22.01.2009Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość zatrudniania i awansowania pracowników na stanowiska kierownicze.
2329-31.07.2009Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Projekt „Buduj przyszłość”
Priorytet VI- Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie
2421-....09.2009Wojewoda DolnośląskiFilia PUP w Bystrzycy Kłodzkiej:
 1. Warunki i standard pośrednictwa pracy.
 2. Warunki i standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 3. Warunki i standard szkoleń indywidualnych i grupowych.
 4. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.
 5. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Poziom kwalifikacji pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2521-23.09.2009Wojewoda DolnośląskiFilia PUP w Nowej Rudzie:
 1. Warunki i standard pośrednictwa pracy.
 2. Warunki i standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 3. Warunki i standard szkoleń indywidualnych i grupowych.
 4. Warunki i standard pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 5. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa, art. 154 kpa, art. 155 kpa oraz wznowienia postępowania.
 6. Poziom kwalifikacji pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
rok 2010
2601-03.03.2010Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Ocena efektywności realizowania zadań związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnych.
2726.03.2010Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa: Projekt „Bliżej klienta”
Priorytet VI- Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych
2821-28.04.2010
i
21.05.2010
Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Kłodzku
57-300 Kłodzko, Pl. B. Chrobrego 20B
 1. Przestrzeganie przepisów z zakresu legalności zatrudnienia oraz wykonywania innej pracy zarobkowej.
 2. Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów z zakresu czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.
 4. Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a dotyczących pomieszczeń pracy.
2924.05-30.06.2010Wojewoda Dolnośląski
 1. Pośrednictwo pracy.
 2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
 3. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 4. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa, art. 154 kpa, art. 155 kpa oraz wznowienia postępowania.
 5. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników.
 6. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania.
30 29-31.07.2010 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Projekt „Bliżej klienta”
Priorytet VI- Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych
3121.12.2010Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Kontrola archiwum zakładowego w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1998 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 97 poz. 637 ze zm.)
rok 2011
3214.02.2011Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Kłodzkiego
 1. Regulamin i struktura organizacyjna, Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania
 2. Zatrudnienie i warunki płacowe PUP w latach 2007-2010:
  1. stan zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników PUP w Kłodzku,
  2. źródła finansowania PUP w Kłodzku (jednostka budżetowa, Fundusz Pracy, EFS)
 3. Warunki lokalowe i socjalne; inwestycje i remonty, w tym: organizacja Centrum Aktywizacji Zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-konsultacjyjnych.
 4. Realizacja przez PUP w Kłodzku programów rynku pracy w zakresie środków finansowych i programów dodatkowych finansowanych ze środków EFS oraz rezerwy MPiPS w latach 2007-2010.
3315.04.2011

Firma audytorska "Interfon" sp. z o.o. w Krakowie
ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2010
3424.05-06.06.2011

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Filia PUP w Nowej Rudzie:
 1. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Stosowanie standardów usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
3526.08-05.09.2011

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Filia PUP w Bystrzycy Kłodzkiej:
 1. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Stosowanie standardów usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
3604-14.10.2011

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. Poprawność wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Przestrzeganie zasad i trybu wydawania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na: staże dla bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne i roboty publiczne
rok 2012
3719-23.01.2012Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Projekt „Bliżej klienta II”
Numer: WND-POKL.06.01.02-02-010/10
Priorytet VI- Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych
3823-24.02.2012
02.03.2012
Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Kłodzku
57-300 Kłodzko, Pl. B. Chrobrego 20B
Dokonanie sprawdzenia realizacji środków prawnych wydanych przez organ Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku uprzednio przeprowadzonej kontroli oraz sprawdzenie przestrzegania wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, m.in. nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
3913-16.03.2012Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 2 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zakresie dokonywania ocen pracowniczych.
 2. Realizacja procesu udzielania zamówień publicznych do 14.000 EURO
 3. Prawidłowość i terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji za 2011r.
4011.07.2012Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Ekspertyza archiwalna akt wydzielonych do zniszczenia
4128.08.2012 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Wizyta monitoringowa projektu
WND-POKL.06.0103-02-009/12
pt.: "Buduj przyszłość"

4224.09.2012 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu
WND-POKL.06.0103-02-009/12
pt.: "Buduj przyszłość"
4302-05.10.2012 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu
WND-POKL.06.0103-02-009/12
pt.: "Buduj przyszłość"
rok 2013
4423.04.2013 Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Kontrola archiwum zakładowego w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 123 poz. 698 ze zm.)
45 13.05 - 05.07.2013Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław 
Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
4620-27.06.2013 

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Filia PUP w Bystrzycy Kłodzkiej:
 1. prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku pracy,
 2. prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze standardami usług rynku pracy
4708-12.07.2013

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Filia PUP w Nowej Rudzie:
 1. prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku pracy,
 2. prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze standardami usług rynku pracy
4802.08.2013Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu WND-POKL.06.0103-02-009/13 pt.: "Buduj przyszłość"
4908.08 - 30.09.2013Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
 1. Planowanie planu finansowego jednostki
 2. Zawieranie umów i zaangażowanie do przyznanych środków na zadania do realizacji przez jednostkę
5024-27.09.2013Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola planowa projektu WND-POKL.06.0103-02-009/13 pt.: "Buduj przyszłość"
5129.10.2013

Rada Powiatu Kłodzkiego
Komisja Rewizyjna

Kontrola realizacji w 2012 roku "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2014" przyjętego Uchwałą nr X/122/2011 z dnia 30.06.2011 roku
rok 2014
5217-27.03.2014

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. Podejmowanie działań określonych w art. 50 ust.2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w stosunku do  niektórych grup bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
 2. Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 1,3 i 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Umorzenie części  lub całości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty  nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa.
 5. Wydawanie decyzji w trybie wznowienia postępowania.
 6. Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa.
5328-30.04.2014Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N w 2013roku.
5401.07 - 14.08.2014Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Ocena systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu.
5511-26.09.2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu
ul. Kasztanowa 1, 57-390 Wałbrzych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne
rok 2015
5605-18.02.2015Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław 
Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa
57

20.02 - 23.03.2015

Generalny Inspektor  Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych

Audyt do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
5815-17.06.2015Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość przyznawania jednorazowo  środków  na podjęcie działalności gospodarczej w 2015 roku.
5921-29.09.2015

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 2. Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.
 3. Organizowanie i finansowanie szkoleń.
6015-16.10.2015Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu WND-POWR.01.01.02-02-0023/15 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim  (I)"
6113.11.2015Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu RPSD.08.01.00-02-008/15-00 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim"
6217-20.11.2015Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Prawidłowość realizacji działań w ramach projektu WND-POWR.01.01.02-02-0023/15 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)"
rok 2016
6308-11.02.2016Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Prawidłowość realizacji działań w ramach projektu  RPSD.08.01.00-02-008/15-00 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim"
64

30.05.2016

03-08.06.2016

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. IPD – opracowanie, realizacja, modyfikacja.
 2. Prawidłowość realizacji poradnictwa zawodowego w formie porad i informacji indywidualnych i grupowych oraz udostępnianie bezrobotnym zasobów informacji zawodowej.
 3. Rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawado świadczeń z tytułu bezrobocia.
6531.05.2016Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Kontrola archiwum zakładowego PUP w Kłodzku.
6603.06.2016Zarząd Powiatu KłodzkiegoZagospodarowanie nieruchomości przez jednostkę.
6702-03.08.2016Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
 1. Realizacja przepisów §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.
 2. Realizacja przepisów art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
6805-06.09.2016Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Biuro Kontroli
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy przez samorządy powiatów (starostw, prezydentów miast, dyrektorów powiatowych urzędów pracy, działających z upoważnienia starosty  lub prezydenta miasta), przyznanych w latach 2014-2015 przez ministra właściwego do spraw pracy.
6912-16.09.2016Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu  RPSD.08.01.00-02-0008/16 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II"
7020-23.09.2016Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola projektu  RPSD.08.01.00-02-0008/16 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II"
7128.09-12.10.2016Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
ul. Stacyjna 10, 53-613 Wrocław
Kontrola projektu  RPSD.08.01.00-02-0008/15 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim"
7207-14.11.2016

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej.
 2. Rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia.
rok 2017
7311-31.05.2017

Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy we Wrocławiu

ul. Stacyjna 10, 53-613 Wrocław

Kontrola projektu  RPDS.08.01.00-02-0008/16 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II"
7419-23.06.2017

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej,
 2. Rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia.
7527.07.2017

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych

Przestrzeganie postanowień umowy z dnia 5 sierpnia 2016 r. nr 7/1/2016 o świadczenie działań aktywizacyjnych
7623-30.08.2017

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych,
 2. Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
7722-25.08.2017

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości

ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Kontrola projektu  RPSD.08.01.00-02-0008/17 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim III"
7813-14.11.2017Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
 1. Prawidłowość  i terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji za 2016r.
 2. Zawieranie w 2016r. przez kierowników jednostek organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach.
7921.11.2017Europejski Trybunał ObrachunkowyKontrola projektu  RPSD.08.01.00-02-008/15-00 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim"
rok 2018
8028-29.08.2018Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
 1. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
 2. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.
 3. Prawidłowość wystawiania i rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych.
8120-23.11.2018

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i przeznaczanie na ten cel środków finansowych.
 2. Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
rok 2019
8228-30.01.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Kontrola realizacji działań w ramach projektu  RPDS.08.01.00-02-0008/18 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (IV)"
8331.01-01.02.2019Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola realizacji działań w ramach projektu  POWR.01.01.02-02-02-0023/17 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)"
8414.02.2019Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
8511-12.03.2019

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Weryfikacja prawidłowości rejestracji  osób bezrobotnych - kontrola doraźna
8607-12.08.2019Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola realizacji działań w ramach projektu  POWR.01.01.01-02-0023/18 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (IV)"
8703.09.2019Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa: POWR.01.01.01-02-0023/18 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (IV)"
8828.10.2019Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu: 127/RPO WD/2019 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (V)"
8905-08-11.2019Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Prawidłowość realizacji działań w ramach projektu nr RPDS.08.01.00-02-0008/19 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (IV)"
9017-20.12.2019Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola realizacji działań w ramach projektu  POWR.01.01.01-02-0023/18 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (IV)"
rok 2020
9101.07-27.08.2020

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24-26, 53-333 Wrocław

Audyt projektu POWR.01.01.01-02-0023/18 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (IV)"
9207-11.09.2020

Wojewoda Dolnośląski

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 1. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania
9312.11.2020Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa w trybie zdalnym: POWR.01.01.01-02-0023/18 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (V)"
9417-23.11.2020

Wojewoda Dolnośląski
plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Filia w Bystrzycy Kłodzkiej

 1. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania
rok 2021
9526-30.04.2021Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola realizacji działań w ramach projektu POWR.01.01.01-02-0023/20 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (V)"
9623.08-01.09.2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Wydział Kontroli Płatników Składek

ul. Kasztanowa 1
58-390  Wałbrzych

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
9722.10-29.11.2021

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24-26, 53-333 Wrocław

Audyt projektu  RPDS.08.01.00-02-0008/20 pt.: "Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (VI)"
rok 2022
9817-23.02.2022Wojewoda Dolnośląski
plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 1. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. Organizowanie i finansowanie szkoleń grupowych dla bezrobotnych
9914-25.02.2022Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
 1. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zatrudnianych pracowników
 2. Ewidencja czasu pracy
10009-12.08.2022Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola realizacji projektu "Dotacja - Firma-Sukces" RPDS.08.0300-02-0043/20
10111.10-16.11.2022Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24-26, 53-333 Wrocław
Audyt projektu POWR.01.01.01-02-0023/20 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (V)"
10212-16.12.2022Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola realizacji działań w ramach projektu  POWR.01.01.01-02-0034/20 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (VI)"
rok 2023
10309.05.2023Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w PUP w Kłodzku
10423.10-24.11.2023Wojewoda Dolnośląski
plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy
rok 2024
10515-19.04.2024olnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola realizacji działań w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim"

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1027
Podmiot udostępniający: BIP PUP Kłodzko
Nazwa dokumentu: Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Bazylewicz
Osoba, która udostępnia informację: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 06.05.2021 15:00:56
Data udostępnienia informacji: 06.05.2021 15:02:51
Data ostatniej aktualizacji: 18.04.2024 10:25:49
Rejestr zmian