Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrektor PUPKrzysztof Bolisęga
Z-ca Dyrektora PUP ds. Rynku PracyJacek Kubicki
Z-ca Dyrektora PUP ds. Ewidencji i ŚwiadczeńJoanna Borcz
  
Główny KsięgowyElżbieta Sypień
Kierownik Działu Programów Rynku Pracy
Marcin Gruszka
Kierownik Działu OrganizacyjnegoSebastian Ważny
Kierownik Działu Ewidencji i ŚwiadczeńDorota Szulc
Kierownik Działu Usług Rynku PracyMałgorzata Laburda
Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej i SkargPatrycja Siejewicz
  
Kierownik filii PUP w Bystrzycy KłodzkiejKatarzyna Bańkowska
Kierownik Referatu Ewidencji i Świadczeń w filii PUP w Bystrzycy KłodzkiejMaria Rybaczuk
Kierownik filii PUP w Nowej RudzieArleta Wieczorek
Kierownik Referatu Ewidencji i Świadczeń w filii PUP w Nowej RudzieEwelina Dąbrowska

 

Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

 1. Podejmowanie i realizacja działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, wynikających m.in. z art. 9 ust 1 Ustawy,
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę upoważnienia oraz wnioskowanie do Starosty o wydawanie takiego upoważnienia podległym pracownikom,
 3. Planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy PUP i podległych komórek organizacyjnych,
 4. Planowanie i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego, innych funduszy krajowych i zagranicznych oraz budżetu PUP w granicach wynikających ze sprawowanej funkcji i udzielonych pełnomocnictw,
 5. Inicjowanie projektów lokalnych i regionalnych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych,
 6. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS,
 7. Współpraca z innymi urzędami pracy, organami administracji rządowej, organami samorządów lokalnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, organizacjami bezrobotnych, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, władzami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia, ochotniczymi hufcami pracy oraz innymi instytucjami zajmującymi się promocją zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacją zawodową oraz problematyką rynku pracy,
 8. Wydawanie zarządzeń, upoważnień i poleceń służbowych dotyczących funkcjonowania PUP,
 9. Wnioskowanie do Starosty o zmianę zakresu działania PUP,
 10. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego Regulaminu Organizacyjnego PUP,
 11. Wnioskowanie do Zarządu Powiatu o tworzenie, przekształcanie i znoszenie Filii PUP,
 12. Prowadzenie polityki kadrowej wobec pracowników PUP, a w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie Zastępców Dyrektora,
  2. zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników.
 13. Dokonywanie okresowych ocen Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych w podległym pionie,
 14. Zatwierdzanie zakresów czynności dla podległych pracowników,
 15. Rozpatrywanie skarg na pracowników PUP,
 16. Nadzór nad majątkiem będącym w posiadaniu PUP,
 17. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu bhp i ppoż,
 18. Dbałość o rozwój zawodowy pracowników.

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień z pracy.
 3. Pozyskiwanie odpowiednich miejsc pracy i organizowanie szkoleń.
 4. Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w Ustawie.
 5. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i  poradnictwo zawodowe.
 6. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
 7. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych rynku pracy bezrobotnych i osób niepełnosprawnych oraz sprawowanie kontroli nad wydatkowaniem środków na szkolenia do wysokości ustalonego limitu z uwzględnieniem kryteriów efektywności ich wydatkowania.
 8. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 9. Inicjowanie, organizowanie i wdrażanie usług i instrumentów rynku pracy.
 10. Inicjowanie, organizowanie finansowania projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
 11. Koordynacja działań z zakresu opracowywania analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRRP oraz organów zatrudnienia.
 12. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub łagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 13. Inicjowanie i koordynowanie działań w opracowywaniu programów.
 14. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
 15. Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami Unii Europejskiej, w szczególności z zakresu zadań realizowanych w sieci EURES.
 16. Inicjowanie i koordynowanie zagadnień z zakresu stosowania efektywności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 17. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy lub poszukującego pracy absolwenta, skierowanego przez PUP w tym:
  1. kierowanie bezrobotnego, poszukującego pracy lub poszukującego pracy absolwenta,
  2. opiniowanie wniosków,
  3. monitorowanie we współpracy z pośrednikami finansowymi zatrudnienia osób skierowanych przez wymagany okres na utworzonych stanowiskach pracy u pożyczkobiorców.
 18. Opiniowanie:
  1. spraw z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych przedstawianych do decyzji Dyrektora,
  2. materiałów, informacji i wniosków opracowywanych przez nadzorowane komórki organizacyjne przedkładanych do rozpatrzenia przez PRRP i na sesje rad gminnych i Rady Powiatu,
  3. innych materiałów i informacji opracowywanych przez nadzorowane komórki.
 19. Przygotowywanie i zatwierdzanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 20. Zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym Referatu Rynku Pracy w filii.
 21. Udzielanie urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 22. Reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz udzielonych upoważnień.
 23. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnego upoważnienia Dyrektora.

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP ds. Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:

 1. Planowanie i wytyczanie kierunków działania i organizacji podległych komórek organizacyjnych.
 2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzenie ich ewidencji.
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
 4. Obsługa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób bezrobotnych.
 5. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a Ustawy.
 6. Wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń, w tym również zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy lub poszukującego pracy absolwenta, skierowanego przez PUP.
 7. Opiniowanie:
  1. spraw z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych przedstawianych do decyzji Dyrektora,
  2. materiałów, informacji i wniosków opracowywanych przez nadzorowane komórki organizacyjne przedkładanych do rozpatrzenia przez PRRP i na sesje rad gminnych i Rady Powiatu,
  3. innych materiałów i informacji opracowywanych przez nadzorowane komórki.
 8. Przygotowywanie i zatwierdzanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 9. Zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym Referatów Ewidencji i Świadczeń w filiach.
 10. Udzielanie urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 11. Reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz udzielonych upoważnień.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnego upoważnienia Dyrektora.

Do kompetencji Głównego Księgowego PUP należy w szczególności:

 1. Nadzór nad obszarem rachunkowości i księgowości finansowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  1. organizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia jednostki w prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej,
  2. organizowanie i doskonalenie sporządzania instrukcji druków ścisłego zarachowania,
  3. gospodarki kasowej, zakładowego planu kont i przyjętych zasad rachunkowości oraz instrukcji inwentaryzacyjnej,
  4. organizowanie oraz doskonalenie prowadzenia księgowości finansowej oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia ich rzetelności i prawidłowości,
  5. bieżące oraz prawidłowe prowadzenie księgowości finansowej i sporządzanie sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie danych, ochronę mienia jednostki i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za mienie oraz terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  6. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
  7. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  8. prawidłowe ustalanie stanu majątkowego i wyniku finansowego jednostki zgodnie z faktycznym stanem aktywów i pasywów,
  9. terminowe spłacanie zobowiązań w ramach posiadanych środków oraz zgodnie z przyjętą procedurą finansową.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi przede wszystkim na:
  1. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych,
  2. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz  spłaty zobowiązań,
  3. ustalaniu i opłacaniu podatków oraz innych świadczeń o podobnym charakterze,
  4. pokrywaniu kosztów i wydatków z właściwych środków i do wysokości określonych w odpowiednich planach i przyznanych limitach,
  5. prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
  6. kontroli i nadzorowaniu prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowym ich rozliczaniu.
 3. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  2. następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowań,
  3. opracowywanie bilansów, sprawozdań finansowych itp.,
  4. organizowanie i nadzorowanie prac podległej komórki w sposób zapewniający pełną realizację zadań,
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PUP.
 4. Ponadto do obowiązków Głównego Księgowego należy nadzór i realizacja przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Głównego Księgowego określa art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Do zadań Kierownika Filii PUP należą między innymi:

 1. Organizowanie i nadzorowanie pracy, dokonywanie podziału zadań pomiędzy pracowników filii.
 2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy.
 3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą filii.
 4. Informowanie Dyrektora PUP o przypadkach naruszenia porządku i dyscypliny pracy.
 5. Sporządzanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w filii.
 6. Występowanie z wnioskiem do Dyrektora PUP o zatrudnienie nowego pracownika lub rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami filii.
 7. Dokonywanie ocen okresowych pracowników filii.
 8. Składanie okresowych sprawozdań z działalności filii, przekazywanie analiz i informacji o jej działalności.
 9. Podpisywanie bieżącej korespondencji z zakresu działania filii.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1186
Podmiot udostępniający: BIP PUP Kłodzko
Nazwa dokumentu: Osoby sprawujące funkcje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Bazylewicz
Osoba, która udostępnia informację: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 06.05.2021 14:40:47
Data udostępnienia informacji: 06.05.2021 14:41:28
Data ostatniej aktualizacji: 04.08.2023 11:10:50
Rejestr zmian