Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP PUP Kłodzko.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ RRRR-MM-DD ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Bazylewicz, r.bazylewicz@klodzko.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748657432. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Punkty obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie znajdują się:

 1. W siedzibie PUP w Kłodzku, Kłodzko ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J - parter (pomieszczenie nr 33) - podjazd/zjazd dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. Do wejścia do przedmiotowego pomieszczenia można dotrzeć kierując się wzdłuż budynku urzędu w stronę Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, za budynkiem PUP należy skręcić w prawo. Nawierzchnia przed wejściem głównym do budynku oraz prowadząca do pomieszczenia - utwardzona (asfalt/kostka granitowa) i wypłaszczona.
  Osoby niepełnosprawne mogą również zostać obsłużone w n/w pomieszczeniach obsługi klienta:
  • parter (pomieszczenie nr 25) - 6 stopni schodowych w dół;  schody zostały wyposażone w poręcz,
  • piętro (pomieszczenie nr 21 i 21/1) - 11 stopni schodowych w górę, schody zostały wyposażone w poręcz.
 2. W siedzibie fili PUP w Nowej Rudzie, Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 14 - parter (pomieszczenie nr 2) - możliwy wjazd dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. Nawierzchnia przed wejściem głównym do budynku utwardzona (asfalt) i wypłaszczona. Wejście do pozostałych pomieszczeń obsługi klienta - 20 stopni schodowych w górę - z parteru na pierwsze piętro + 20 stopni w górę i z pierwszego piętra na drugie piętro, schody zostały wyposażone w poręcz.
 3. W siedzibie fili PUP w Bystrzycy Kłodzkiej, Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6 - pierwsze piętro (pomieszczenie nr 84); możliwa obsługa osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Nawierzchnia przed wejściem głównym do budynku utwardzona (asfalt) i wypłaszczona. Brak możliwości wjazdu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.
  Wejście do pozostałych pomieszczeń obsługi klienta:
  • wejście 1 (główne) - 12 stopni schodowych w górę, następnie 26 stopni w górę, schody zostały wyposażone w poręcz,
  • wejście 2 (boczne, od strony parkingu) - 10 stopni schodowych w górę (brak poręczy) następnie 26 stopni w górę, schody zostały wyposażone w poręcz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 1. Siedziba PUP w Kłodzku jest budynkiem dwukondygnacyjnym posiadającym parter/przyziemie oraz piętro. Wejścia na poszczególne kondygnacje są dostępne poprzez schody. Korytarze prowadzące do sal obsługi klienta są ogólnie dostępne.
 2. Siedziba PUP w Kłodzku przy ulicy St. Wyspiańskiego 2K jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Dostęp do budynku i pomieszczeń wewnątrz pozbawiony jest progów. Budynek wyposażony jest w windę z dostępem do wszystkich kondygnacji. Umieszczenie na każdym piętrze Tyfloplanów oraz ścieżek kierunkowych i pół uwagi pozwoli na zorientowanie się w położeniu pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Na drugim piętrze po obu stronach klatek schodowych zamontowano materace ewakuacyjne pozwalające na szybką i bezpieczną ewakuację osób, szczególnie z niepełnosprawnościami, które mają problem z poruszaniem się. Na każdej kondygnacji (parter, pierwsze i drugie piętro) znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w których dostępne są zestawy alarmowo-przywoławcze, pozwalające na wezwanie pomocy. Dodatkowo w toalecie na parterze znajduje się przewijak dla małych dzieci.
 3. Siedziba filii PUP w Nowej Rudzie jest budynkiem trzykondygnacyjnym posiadającym parter oraz dwa piętra. Wejścia na poszczególne kondygnacje są dostępne poprzez schody. Korytarze prowadzące do sal obsługi klienta są ogólnie dostępne.
 4. Siedziba filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej zlokalizowana jest na jednej z kondygnacji (pierwsze piętro) budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Wejście do Urzędu prowadzi poprzez schody. Korytarze prowadzące do sal obsługi klienta są ogólnie dostępne.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności z samodzielnym wejściem do budynku, możliwe jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z pracownikiem Urzędu:

 1. w siedzibie PUP w Kłodzku pod nr telefonu 748657410,
 2. w siedzibie filii PUP w Nowej Rudzie pod nr telefonu 748735058,
 3. w siedzibie filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej pod nr telefonu 748116050.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Na parkingu zlokalizowanym przy siedzibie PUP w Kłodzku znajdują się 4 miejsca parkingowe  dla osób ze szczególnymi potrzebami pomalowane w kolorze niebieskim z białą kopertą, również oznaczone znakiem pionowym. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 74-865-74-10 istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przy drzwiach wejściowych do budynku.
 2. Na parkingu zlokalizowanym przy siedzibie filii PUP w Nowej Rudzie brak jest wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Siedziba filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej korzysta z parkingu ogólnodostępnego zlokalizowanego przy budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku; na wymienionym parkingu brak jest wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta.
 2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
 4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 5. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:
  1. polskiego języka migowego PJM,
  2. systemu językowo-migowego SJM,
  3. sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
 6. Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika Urzędu posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
 7. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 8. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 9. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 10. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
 11. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia (dotyczy wszystkich lokalizacji):
  1. pocztą elektroniczną: sekretariat@klodzko.praca.gov.pl,
  2. telefonicznie lub za pomocą fax-u pod. nr tel. 74 865 74 10, 74 865 74 34,
  3. za pomocą platformy ePUAP
  4. w sposób tradycyjny, drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J, 57-300 Kłodzko
 12. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie w siedzibie lub filii PUP przekazywane jest do Dyrektora PUP, który wskazuje komórkę właściwą ze względu na merytoryczne załatwienie sprawy.
 13. Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
 14. Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData