logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacje ogólne > Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor PUP

Krzysztof Bolisęga
Z-ca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy Leszek Michalski
Z-ca Dyrektora PUP ds. Ewidencji i Świadczeń Anna Bator
   
Kierownik filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej Katarzyna Bańkowska
Kierownik Referatu ds. Ewidencji i Świadczeń w Filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej Renata Bogdał
Kierownik filii PUP w Nowej Rudzie Arleta Wieczorek
Kierownik Referatu ds. Ewidencji i Świadczeń w Filii PUP w Nowej Rudzie Honorata Kuzak
   
Główny Księgowy Bożena Maruszak
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Jolanta Kołodziejczyk-Jakimiszyn
Kierownik Działu Organizacyjnego Sebastian Ważny
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Joanna Borcz
Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Elżbieta Kulczak
Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej i Skarg Irena Wiśniewska
Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy Renata Kapłon

 


Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

 1. Podejmowanie i realizacja działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, wynikających m.in. z art. 9 ust 1 Ustawy.
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonym przez Starostę upoważnienia oraz wnioskowanie do Starosty o wydawanie takiego upoważnienia podległym pracownikom.
 3. Planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy PUP i podległych komórek organizacyjnych.
 4. Nadzór nad planowaniem i dysponowaniem środkami budżetowymi PUP.
 5. Inicjowanie projektów lokalnych i regionalnych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS.
 7. Współpraca z organami samorządu terytorialnego, PRRP, organizacjami pozarządowymi, władzami oświatowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej.
 8. Wydawanie zarządzeń, upoważnień i poleceń służbowych dotyczących funkcjonowania PUP.
 9. Wnioskowanie do Starosty o zmianę przepisów z zakresu działania PUP.
 10. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego Regulaminu Organizacyjnego PUP.
 11. Wnioskowanie do Zarządu Powiatu o tworzenie, przekształcanie i znoszenie Filii PUP oraz LPIiK.
 12. Prowadzenie polityki kadrowej wobec pracowników PUP, a w szczególności zatrudnianie, zwalnianie i dokonywanie ocen pracowników.
 13. Sporządzanie i zatwierdzanie zakresów czynności dla podległych pracowników.
 14. Rozpatrywanie skarg na pracowników PUP.
 15. Nadzór nad majątkiem będącym w posiadaniu PUP.
 16. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu bhp i ppoż.
 17. Dbałość o rozwój zawodowy pracowników.

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień z pracy.
 3. Pozyskiwanie odpowiednich miejsc pracy i organizowanie szkoleń.
 4. Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w Ustawie.
 5. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i  poradnictwo zawodowe.
 6. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
 7. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych rynku pracy bezrobotnych i osób niepełnosprawnych oraz sprawowanie kontroli nad wydatkowaniem środków na szkolenia do wysokości ustalonego limitu z uwzględnieniem kryteriów efektywności ich wydatkowania.
 8. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 9. Inicjowanie, organizowanie i wdrażanie usług i instrumentów rynku pracy.
 10. Inicjowanie, organizowanie finansowania projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
 11. Koordynacja działań z zakresu opracowywania analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRRP/PRZ oraz organów zatrudnienia.
 12. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub łagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 13. Inicjowanie i koordynowanie działań w opracowywaniu programów.
 14. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
 15. Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami Unii Europejskiej, w szczególności z zakresu zadań realizowanych w sieci EURES.
 16. Inicjowanie i koordynowanie zagadnień z zakresu stosowania efektywności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 17. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym: kierowanie bezrobotnego i  opiniowanie wniosków.
 18. Opiniowanie:
  1. spraw z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych przedstawianych do decyzji Dyrektora,
  2. materiałów, informacji i wniosków opracowywanych przez nadzorowane komórki organizacyjne przedkładanych do rozpatrzenia przez PRRP/PRZ i na sesje rad gminnych i Rady Powiatu,
  3. innych materiałów i informacji opracowywanych przez nadzorowane komórki.
 19. Przygotowywanie i zatwierdzanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 20. Zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym Referatu Rynku Pracy w filii.
 21. Udzielanie urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 22. Reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz udzielonych upoważnień.
 23. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnego upoważnienia Dyrektora.

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP ds. Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:

 1. Planowanie i wytyczanie kierunków działania i organizacji podległych komórek organizacyjnych.
 2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzenie ich ewidencji.
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
 4. Obsługa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób bezrobotnych.
 5. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a Ustawy.
 6. Wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń, w tym również w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.
 7. Opiniowanie:
  1. spraw z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych przedstawianych do decyzji Dyrektora,
  2. materiałów, informacji i wniosków opracowywanych przez nadzorowane komórki organizacyjne przedkładanych do rozpatrzenia przez PRZ i na sesje rad gminnych i Rady Powiatu,
  3. innych materiałów i informacji opracowywanych przez nadzorowane komórki.
 8. Przygotowywanie i zatwierdzanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 9. Zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym Referatów Ewidencji i Świadczeń w filiach.
 10. Udzielanie urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych.
 11. Reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz udzielonych upoważnień.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnego upoważnienia Dyrektora.

Do kompetencji Głównego Księgowego PUP należy w szczególności:

 1. Nadzór nad obszarem rachunkowości i księgowości finansowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  1. organizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia jednostki w prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej,
  2. organizowanie i doskonalenie sporządzania instrukcji druków ścisłego zarachowania,
  3. gospodarki kasowej, zakładowego planu kont i przyjętych zasad rachunkowości oraz instrukcji inwentaryzacyjnej,
  4. organizowanie oraz doskonalenie prowadzenia księgowości finansowej oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia ich rzetelności i prawidłowości,
  5. bieżące oraz prawidłowe prowadzenie księgowości finansowej i sporządzanie sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie danych, ochronę mienia jednostki i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za mienie oraz terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  6. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
  7. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  8. prawidłowe ustalanie stanu majątkowego i wyniku finansowego jednostki zgodnie z faktycznym stanem aktywów i pasywów,
  9. terminowe spłacanie zobowiązań w ramach posiadanych środków oraz zgodnie z przyjętą procedurą finansową.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi przede wszystkim na:
  1. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych,
  2. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz  spłaty zobowiązań,
  3. ustalaniu i opłacaniu podatków oraz innych świadczeń o podobnym charakterze,
  4. pokrywaniu kosztów i wydatków z właściwych środków i do wysokości określonych w odpowiednich planach i przyznanych limitach,
  5. prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
  6. kontroli i nadzorowaniu prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowym ich rozliczaniu.
 3. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  2. następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowań,
  3. opracowywanie bilansów, sprawozdań finansowych itp.,
  4. organizowanie i nadzorowanie prac podległej komórki w sposób zapewniający pełną realizację zadań,
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PUP.
 4. Ponadto do obowiązków Głównego Księgowego należy nadzór i realizacja przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Głównego Księgowego określa art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Do zadań Kierownika Filii PUP należą między innymi:

 1. Organizowanie i nadzorowanie pracy, dokonywanie podziału zadań pomiędzy pracowników filii.
 2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy.
 3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą filii.
 4. Informowanie Dyrektora PUP o przypadkach naruszenia porządku i dyscypliny pracy.
 5. Sporządzanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w filii.
 6. Występowanie z wnioskiem do Dyrektora PUP o zatrudnienie nowego pracownika lub rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami filii.
 7. Dokonywanie ocen okresowych pracowników filii.
 8. Składanie okresowych sprawozdań z działalności filii, przekazywanie analiz i informacji o jej działalności.
 9. Podpisywanie bieżącej korespondencji z zakresu działania filii.

Ilość odwiedzin: 20741
Nazwa dokumentu: Osoby sprawujące funkcje
Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Ważny
Osoba, która odpowiada za treść: Sebastian Ważny
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-02-26 10:40:40
Data udostępnienia informacji: 2007-02-26 10:40:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-09 14:51:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner