logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacje ogólne > Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Kłodzkiego w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Stosownie do art. 22 ust. 5-7  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w  powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy  na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy  urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora  powiatowego urzędu pracy;
 9. współpraca z radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują także:

 1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
  • proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 2. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku na kadencję w latach 2015-2019 ustanowiony na mocy Zarządzenia nr 75/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 września 2015 roku   

Monika Wielichowska – Przewodniczący

Piotr Marchewka - Wiceprzewodniczący
Sebastian Borecki
Irena Foremnik
Tomasz Kiliński
Halina Kowalewska
Tomasz Korczak
Joanna Kraj-Plenkiewicz
Hubert Krech
Maciej Machela
Antoni Muskała
Mirosław Niemczura
Urszula Osiadacz
Elżbieta Ulatowska

Ilość odwiedzin: 12258
Nazwa dokumentu: Powiatowa Rada Rynku Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Ważny
Osoba, która odpowiada za treść: Sebastian Ważny
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-02-26 11:18:49
Data udostępnienia informacji: 2007-02-26 11:18:49
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 09:54:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner