logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez inne jednostki w PUP w Kłodzku

 1. rok 2006
 2. rok 2007
 3. rok 2008
 4. rok 2009
 5. rok 2010
 6. rok 2011
 7. rok 2012
 8. rok 2013
 9. rok 2014
 10. rok 2015
 11. rok 2016
 12. rok 2017
 13. rok 2018

 

Pełna dokumentacja kontroli zewnętrznych znajduje się w siedzibie PUP w Kłodzku,

w Dziale Organizacyjnym, parter, pok. 30

 

lp. Termin kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Zakres kontroli
rok 2006
1 02.06.2006 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8
57-300 Kłodzko
 1. Zagospodarowanie nieruchomości przez jednostkę.
 2. Wynajmowanie, wydzierżawianie nieruchomości przez jednostkę osobom trzecim.
 3. Stan techniczny obiektów.
2 05.06 - 09.06.2006 Wojewoda Dolnośląski
 1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy;
 2. Prawidłowość wydawania decyzji
 3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.
3 11.07 - 15.12.2006 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8
57-300 Kłodzko
Zadanie audytowe: ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z budżetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.
4 24.11 - 21.12.2006 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 15
58-306 Wałbrzych
Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji SPO RZL na finansowanie projektu pn. "Powrót na rynek pracy" w latach 2004-2005.
 5 30.11.2006  Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Kontrola archiwum zakładowego.
rok 2007
 6  14 - 15.02.2007  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
Badanie prawidłowości realizacji projektów do Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w odniesieniu do danych zawartych we wnioskach beneficjenta oraz w umowach dot. współfinansowania projektów. Badanie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego. Badanie prawidłowości udzielania wsparć beneficjentom ostatecznym projektów w formie: szkoleń, dotacji, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
7  05 - 30.03.2007 Wojewoda Dolnośląski Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw lub porozumień.
8  09 - 14.03.2007 Divina Polonia Wąsaty i Spółka sp.j.
ul. Powolnego 10/17
45–078 Opole
Audyt projektu pn. "Młodzi aktywni" realizowanego w ramach działania 1.2 schemat a) SPO RZL w okresie IV/2006-II/2007.
9  28.05.2007 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8
57-300 Kłodzko

Kontrola gospodarowania powierzonymi nieruchomościami:

 1. nieruchomości zbędne dla jednostki,
 2. wynajmowanie, wydzierżawianie nieruchomości przez jednostkę osobom trzecim.
10  20 - 22.06.2007 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8
57-300 Kłodzko
Prawidłowość organizacji pracy w odniesieniu do obowiązujących regulaminów wewnętrznych.
11  26 - 28.06.2007 Divina Polonia Wąsaty i Spółka sp.j.
ul. Powolnego 10/17
45–078 Opole
Audyt projektu "Postaw na siebie" realizowanego w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL w okresie IV/2006-II/2007.
12  05 - 10.07.2007 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8
57-300 Kłodzko
Poprawność sporządzanych sprawozdań budżetowych za I półrocze 2007r.
13  16.07 - 03.09.2007 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 15
58-306 Wałbrzych
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji SPO RZL "Nowa Szansa".
14 03.08.2007 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego - Działanie 1.3 SPO RZL.
15  03 - 07.09.2007 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8
57-300 Kłodzko
Realizacja, finansowanie oraz przeprowadzenie kursu językowego "Język angielski w zakresie podstawowym" w ramach projektu pn.: "Postaw na siebie" realizowanego w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL.
16 29.10 - 14.12.2007 Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17
50-044 Wrocław
Wykorzystanie środków publicznych na zadania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w latach 2005-2007 (I półrocze).
17 12 - 16.11.2007 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość zlecania i rozliczania delegacji służbowych dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu za I półrocze 2007r.
rok 2008
18 18 - 20.02.2008 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
5% wydatków za 2007 rok.
19 25 - 29.08.2008 Biuro Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
Wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Funduszu Pracy, przekazanych na podstawie art.9 ust.2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na finansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy w latach 2005-2008.
20 7 - 10.10.2008 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
Procedura rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz organizowanie staży w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz regulacji wewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.
21 10.10.2008 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Połabska 5, 57-300 Kłodzko
Obiekt budowlany w trakcie użytkowania – budynek administracyjny zlokalizowany w Kłodzku przy ul. Połabskiej 5.
rok 2009
22 16 - 22.01.2009 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość zatrudniania i awansowania pracowników na stanowiska kierownicze.
23 29-31.07.2009 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Projekt „Buduj przyszłość”
Priorytet VI- Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie
24 21-.......09.2009 Wojewoda Dolnośląski Filia PUP w Bystrzycy Kłodzkiej:
 1. Warunki i standard pośrednictwa pracy.
 2. Warunki i standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 3. Warunki i standard szkoleń indywidualnych i grupowych.
 4. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.
 5. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Poziom kwalifikacji pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
25 21-23.09.2009 Wojewoda Dolnośląski Filia PUP w Nowej Rudzie:
 1. Warunki i standard pośrednictwa pracy.
 2. Warunki i standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 3. Warunki i standard szkoleń indywidualnych i grupowych.
 4. Warunki i standard pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 5. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa, art. 154 kpa, art. 155 kpa oraz wznowienia postępowania.
 6. Poziom kwalifikacji pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
rok 2010
26 01-03.03.2010 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
Ocena efektywności realizowania zadań związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnych.
27 26.03.2010 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa: Projekt „Bliżej klienta”
Priorytet VI- Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych
28 21-28.04.2010
i
21.05.2010
Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Kłodzku
57-300 Kłodzko, Pl. B. Chrobrego 20B
 1. Przestrzeganie przepisów z zakresu legalności zatrudnienia oraz wykonywania innej pracy zarobkowej.
 2. Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów z zakresu czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.
 4. Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a dotyczących pomieszczeń pracy.
29 24.05-30.06.2010 Wojewoda Dolnośląski
 1. Pośrednictwo pracy.
 2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
 3. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 4. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa, art. 154 kpa, art. 155 kpa oraz wznowienia postępowania.
 5. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników.
 6. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania.
30  29-31.07.2010  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Projekt „Bliżej klienta”
Priorytet VI- Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych
31 21.12.2010 Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Kontrola archiwum zakładowego w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1998 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 97 poz. 637 ze zm.)
rok 2011
32 14.02.2011 Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Kłodzkiego
 1. Regulamin i struktura organizacyjna, Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania
 2. Zatrudnienie i warunki płacowe PUP w latach 2007-2010:
  1. stan zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników PUP w Kłodzku,
  2. źródła finansowania PUP w Kłodzku (jednostka budżetowa, Fundusz Pracy, EFS)
 3. Warunki lokalowe i socjalne; inwestycje i remonty, w tym: organizacja Centrum Aktywizacji Zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-konsultacjyjnych.
 4. Realizacja przez PUP w Kłodzku programów rynku pracy w zakresie środków finansowych i programów dodatkowych finansowanych ze środków EFS oraz rezerwy MPiPS w latach 2007-2010.
33 15.04.2011

Firma audytorska "Interfon" sp. z o.o. w Krakowie
ul. Radzikowskiego 27/03
31-315 Kraków

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2010
34 24.05-06.06.2011 Wojewoda Dolnośląski Filia PUP w Nowej Rudzie:
 1. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Stosowanie standardów usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
35 26.08-05.09.2011 Wojewoda Dolnośląski Filia PUP w Bystrzycy Kłodzkiej:
 1. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Stosowanie standardów usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
36 04-14.10.2011 Wojewoda Dolnośląski
 1. Poprawność wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Przestrzeganie zasad i trybu wydawania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na: staże dla bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne i roboty publiczne
rok 2012
37 19-23.01.2012 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Projekt „Bliżej klienta II”
Numer: WND-POKL.06.01.02-02-010/10
Priorytet VI- Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych
38 23-24.02.2012
02.03.2012
Państwowa Inspekcja Pracy
Oddział w Kłodzku
57-300 Kłodzko, Pl. B. Chrobrego 20B
Dokonanie sprawdzenia realizacji środków prawnych wydanych przez organ Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku uprzednio przeprowadzonej kontroli oraz sprawdzenie przestrzegania wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, m.in. nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
39 13-16.03.2012 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 2 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zakresie dokonywania ocen pracowniczych.
 2. Realizacja procesu udzielania zamówień publicznych do 14.000 EURO
 3. Prawidłowość i terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji za 2011r.
40 11.07.2012 Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Ekspertyza archiwalna akt wydzielonych do zniszczenia
41 28.08.2012  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Wizyta monitoringowa projektu
WND-POKL.06.0103-02-009/12
pt.: "Buduj przyszłość"

42 24.09.2012  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu
WND-POKL.06.0103-02-009/12
pt.: "Buduj przyszłość"
43 02-05.10.2012  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu
WND-POKL.06.0103-02-009/12
pt.: "Buduj przyszłość"
rok 2013
44 23.04.2013  Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Kontrola archiwum zakładowego w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 123 poz. 698 ze zm.)
45  13.05 - 05.07.2013 Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław 
Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
46 20-27.06.2013  Wojewoda Dolnośląski Filia PUP w Bystrzycy Kłodzkiej:
 1. prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku pracy,
 2. prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze standardami usług rynku pracy
47 08-12.07.2013 Wojewoda Dolnośląski Filia PUP w Nowej Rudzie:
 1. prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku pracy,
 2. prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze standardami usług rynku pracy
48 02.08.2013 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu WND-POKL.06.0103-02-009/13 pt.: "Buduj przyszłość"
49 08.08 - 30.09.2013 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
 1. Planowanie planu finansowego jednostki
 2. Zawieranie umów i zaangażowanie do przyznanych środków na zadania do realizacji przez jednostkę
50 24-27.09.2013 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola planowa projektu WND-POKL.06.0103-02-009/13 pt.: "Buduj przyszłość"
51 29.10.2013

Rada Powiatu Kłodzkiego
Komisja Rewizyjna

Kontrola realizacji w 2012 roku "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2014" przyjętego Uchwałą nr X/122/2011 z dnia 30.06.2011 roku
rok 2014
52 17-27.03.2014 Wojewoda Dolnośląski
 1. Podejmowanie działań określonych w art. 50 ust.2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w stosunku do  niektórych grup bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
 2. Przedstawianie propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 1,3 i 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Umorzenie części  lub całości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty  nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa.
 5. Wydawanie decyzji w trybie wznowienia postępowania.
 6. Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa.
53 28-30.04.2014 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N w 2013roku.
54 01.07 - 14.08.2014 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
Ocena systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu.
55 11-26.09.2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu
ul. Kasztanowa 1, 57-390 Wałbrzych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne
rok 2015
56 05-18.02.2015 Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław 
Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa
57

20.02 - 23.03.2015

Generalny Inspektor  Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych

Audyt do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
58 15-17.06.2015 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
Prawidłowość przyznawania jednorazowo  środków  na podjęcie działalności gospodarczej w 2015 roku.
59 21-29.09.2015 Wojewoda Dolnośląski
 1. Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 2. Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.
 3. Organizowanie i finansowanie szkoleń.
60 15-16.10.2015 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu WND-POWR.01.01.02-02-0023/15 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim  (I)"
61 13.11.2015 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu RPSD.08.01.00-02-008/15-00 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim"
62 17-20.11.2015 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Prawidłowość realizacji działań w ramach projektu WND-POWR.01.01.02-02-0023/15 pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)"
rok 2016
63 08-11.02.2016 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Prawidłowość realizacji działań w ramach projektu  RPSD.08.01.00-02-008/15-00 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim"
64

30.05.2016

03-08.06.2016

Wojewoda Dolnośląski
 1. IPD – opracowanie, realizacja, modyfikacja.
 2. Prawidłowość realizacji poradnictwa zawodowego w formie porad i informacji indywidualnych i grupowych oraz udostępnianie bezrobotnym zasobów informacji zawodowej.
 3. Rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawado świadczeń z tytułu bezrobocia.
65 31.05.2016 Archiwum Państwowe we Wrocławiu
o/Kamieniec Ząbkowicki
pl. Kościelny 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Kontrola archiwum zakładowego PUP w Kłodzku.
66 03.06.2016 Zarząd Powiatu Kłodzkiego Zagospodarowanie nieruchomości przez jednostkę.
67 02-03.08.2016 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
 1. Realizacja przepisów §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.
 2. Realizacja przepisów art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
68 05-06.09.2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Biuro Kontroli
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy przez samorządy powiatów (starostw, prezydentów miast, dyrektorów powiatowych urzędów pracy, działających z upoważnienia starosty  lub prezydenta miasta), przyznanych w latach 2014-2015 przez ministra właściwego do spraw pracy.
69 12-16.09.2016 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Wizyta monitoringowa projektu  RPSD.08.01.00-02-0008/16 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II"
70 20-23.09.2016 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola projektu  RPSD.08.01.00-02-0008/16 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia  - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II"
71 28.09-12.10.2016 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
ul. Stacyjna 10, 53-613 Wrocław
Kontrola projektu  RPSD.08.01.00-02-0008/15 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim"
72 07-14.11.2016 Wojewoda Dolnośląski
 1. Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej.
 2. Rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia.
rok 2017
73 11-31.05.2017

Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Środków Publicznych

Wydział Terenowy we Wrocławiu

ul. Stacyjna 10,

53-613 Wrocław
Kontrola projektu  RPDS.08.01.00-02-0008/16 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II"
74 19-23.06.2017 Wojewoda Dolnośląski
 1. Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej,
 2. Rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia.
75 27.07.2017

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5b 58-306 Wałbrzych

Przestrzeganie postanowień umowy z dnia 5 sierpnia 2016 r. nr 7/1/2016 o świadczenie działań aktywizacyjnych
76 23-30.08.2017 Wojewoda Dolnośląski
 1. Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych,
 2. Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
77 22-25.08.2017 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Kontrola projektu  RPSD.08.01.00-02-0008/17 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim III"
78 13-14.11.2017 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
 1. Prawidłowość  i terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji za 2016r.
 2. Zawieranie w 2016r. przez kierowników jednostek organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach.
79 21.11.2017 Europejski Trybunał Obrachunkowy Kontrola projektu  RPSD.08.01.00-02-008/15-00 pt.: "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim"
rok 2018
       

 

Ilość odwiedzin: 10561
Nazwa dokumentu: Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Ważny
Osoba, która odpowiada za treść: Sebastian Ważny
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31 10:44:38
Data udostępnienia informacji: 2009-03-31 10:44:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-12 11:45:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner