logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 

 
 
 
 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA II”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
 
 
IV  kwartał 2011 r.
 
 
Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA II” 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:             VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:             6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
                              zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:      6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
                              zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji: 01.10.2010 r. – 31.10.2012 r.
 
Cel główny projektu:
 
 
Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 7 pośredników pracy oraz dofinansowanie studiów podyplomowych 7 doradców zawodowych-pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w okresie 24 miesięcy.
 
 Szczegółowe cele:
 
1.      Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 7 pośredników pracy w okresie 24 miesięcy
2.      Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 7 doradców zawodowych w ramach studiów podyplomowych.
3.      Podniesienie świadomości w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
4.      Podniesienie kwalifikacji w zakresie pracy z osobami , których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników przez 7 pośredników pracy.
Wydatki projektu:
Ogółem:     602 540,00 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 519 159,00 zł
Wkład własny: 90 381,00 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 16 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Studia podyplomowe
4. Szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.
 
POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:
 
Wydatki projektu od początku realizacji: 370 645,94 zł tj. 61,51 % wydatków ogółem
 
POSTĘP RECZOWY PROJEKTU:
 
I. Zarządzanie projektem
1. Spotkania członków Zespołu w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie.
2. Ustalenie bieżącego zakresu działań w projekcie w zakresie wprowadzonych zmian do   
    projektu.
3. Monitorowanie realizacji wydatków w ramach projektu.
4. Opis dokumentów księgowych dotyczących projektu.
5. Kwalifikowanie wydatków w ramach projektu.
6. Bieżący monitoring zapisów aktualnych dokumentów programowych w realizacji projektu.
 
II. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy
1. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie w zakresie zorganizowanych stanowisk.
2. Refundacja wynagrodzeń 9-u osób, będących pracownikami PUP zatrudnionych w
    ramach projektu na stanowiskach pośrednik pracy – w okresie sprawozdawczym.
3. Monitoring zatrudnienia pracowników.
 
III. Szkolenie dla pośredników pracy
       Zadanie zakończone.
 
IV. Studia podyplomowe.
        Zadanie zakończone.
 
 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA II”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
 
III kwartał 2011 r.
 
 
Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA II” 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:              VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:             6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
                              zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:       6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
                              zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji:    01.10.2010 r. – 31.10.2012 r.
 
Cel główny projektu:
 
Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 7 pośredników pracy oraz dofinansowanie studiów podyplomowych 7 doradców zawodowych-pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w okresie 24 miesięcy.
 
 Szczegółowe cele:
 
1.      Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 7 pośredników pracy w okresie 24 miesięcy
2.      Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 7 doradców zawodowych w ramach studiów podyplomowych.
3.      Podniesienie świadomości w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
4.      Podniesienie kwalifikacji w zakresie pracy z osobami , których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników przez 7 pośredników pracy.
Wydatki projektu:
Ogółem:     602 540,00 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 519 159,00 zł
Wkład własny: 90 381,00 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 16 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Studia podyplomowe
4. Szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.
 
POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:
 
Wydatki projektu od początku realizacji: 298 788,03 zł tj. 49,59 % wydatków ogółem
 
POSTĘP RECZOWY PROJEKTU:
 
I. Zarządzanie projektem
1. Spotkania członków Zespołu w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie.
2. Ustalenie bieżącego zakresu działań w projekcie w zakresie wprowadzonych zmian do   
    projektu.
3. Monitorowanie realizacji wydatków w ramach projektu.
4. Opis dokumentów księgowych dotyczących projektu.
5. Kwalifikowanie wydatków w ramach projektu.
 
II. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy
1. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie w zakresie zorganizowanych stanowisk.
2. Refundacja wynagrodzeń 9-u osób, będących pracownikami PUP zatrudnionych w
    ramach projektu na stanowiskach pośrednik pracy – w okresie sprawozdawczym.
3. Monitoring zatrudnienia pracowników.
 
III. Szkolenie dla pośredników pracy
       Zadanie zakończone.
 
IV. Studia podyplomowe.
        Zadanie zakończone.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA II”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
 
II kwartał 2011 r.
 
 
Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA II” 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:              VI     Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:             6.1    Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
                                    zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:       6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
                                    zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji:    01.10.2010 r. – 31.10.2012 r.
 
Cel główny projektu:
 
Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 7 pośredników pracy oraz dofinansowanie studiów podyplomowych 7 doradców zawodowych-pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w okresie 24 miesięcy.
 
 Szczegółowe cele:
 
1.      Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 7 pośredników pracy w okresie 24 miesięcy
2.      Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 7 doradców zawodowych w ramach studiów podyplomowych.
3.      Podniesienie świadomości w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
4.      Podniesienie kwalifikacji w zakresie pracy z osobami , których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników przez 7 pośredników pracy.
Wydatki projektu:
Ogółem:     602 540,00 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 519 159,00 zł
Wkład własny: 90 381,00 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 14 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Studia podyplomowe
4. Szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.
 
POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:
 
Wydatki projektu od początku realizacji: 228 253,08,09 zł tj. 37,88 % wydatków ogółem
 
POSTĘP RECZOWY PROJEKTU:
 
I. Zarządzanie projektem
1. Spotkania członków Zespołu w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie.
2. Ustalenie bieżącego zakresu działań w projekcie w zakresie wprowadzonych zmian do   
    projektu.
3. Monitorowanie realizacji wydatków w ramach projektu.
4. Opis dokumentów księgowych dotyczących projektu.
5. Kwalifikowanie wydatków w ramach projektu.
 
II. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy
1. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie w zakresie zorganizowanych stanowisk.
2. Refundacja wynagrodzeń 9-u osób, będących pracownikami PUP zatrudnionych w
    ramach projektu na stanowiskach pośrednik pracy – w okresie sprawozdawczym.
3. Monitoring zatrudnienia pracowników.
 
III. Szkolenie dla pośredników pracy
       Zadanie zakończone.
 
IV. Studia podyplomowe.
 1. Uczestniczenie  w zajęciach w ramach studiów podyplomowych ( trzy Zjazdy) -
     7 doradców zawodowych.
 2. Kwalifikowanie wydatków w ramach zadania tj. koszty dojazdów.
 3. Egzamin na zakończenie studiów podyplomowych                                                                                
 4. Monitoring realizacji zadania.
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA II”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
 
I kwartał 2011 r.
 
 
Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA II” 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:           VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:          6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
                         zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:     6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
                         zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji: 01.10.2010 r. – 31.10.2012 r.
 
Cel główny projektu:
 
Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 7 pośredników pracy oraz dofinansowanie studiów podyplomowych 7 doradców zawodowych-pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w okresie 24 miesięcy.
 
 Szczegółowe cele:
 
1.      Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 7 pośredników pracy w okresie 24 miesięcy
2.      Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 7 doradców zawodowych w ramach studiów podyplomowych.
3.      Podniesienie świadomości w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
4.      Podniesienie kwalifikacji w zakresie pracy z osobami , których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników przez 7 pośredników pracy.
Wydatki projektu:
Ogółem:     602 540,00 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 519 159,00 zł
Wkład własny: 90 381,00 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 14 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Studia podyplomowe
4. Szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.
 
POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU:
 
Wydatki projektu od początku realizacji: 157 128,09 zł tj. 26,08 % wydatków ogółem
 
POSTĘP RECZOWY PROJEKTU:
 
I. Zarządzanie projektem
1. Spotkania członków Zespołu w celu uzgodnienia bieżących zadań w projekcie.
2. Przygotowanie zmian do wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Ustalenie bieżącego zakresu działań w projekcie w zakresie wprowadzonych zmian do projektu.
4. Monitorowanie realizacji wydatków w ramach projektu.
5. Opis dokumentów księgowych dotyczących projektu.
6. Kwalifikowanie wydatków w ramach projektu.
7. Refundacja wynagrodzeń Zespołu Zarządzającego Projektem w okresie sprawozdawczym.
 
II.Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy
1. Wprowadzenie do projektu dwóch nowych uczestników – pośredników pracy
2. Przedstawienie nowym uczestnikom projektu założeń projektu i omówienie harmonogramu
  działań.
3. Przekazanie nowym uczestnikom zakresów czynności w ramach projektu.
4. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez nowych uczestników oraz zgody na
    przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu.
5. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie w zakresie zorganizowanych stanowisk.
6. Refundacja wynagrodzeń 9-u osób, będących pracownikami PUP zatrudnionych w
    ramach projektu na stanowiskach pośrednik pracy – w okresie sprawozdawczym.
7. Monitoring zatrudnienia pracowników.
 
III. Szkolenie dla pośredników pracy
1. Realizacja szkolenia w zakresie pracy z osobami, których stosunek wygasł lub został  
    rozwiązany z przyczyn
    niedotyczących pracowników pn. „Kodeks pracy w praktyce urzędów pracy”.
2. Wykonanie czynności związanych z wyborem oferty na szkolenie.
3. Skierowanie 7 pośredników na szkolenie.
4. Monitorowanie uczestnictwa w szkoleniu oraz wykonania zadania przez jednostkę
    szkolącą.
5. Gromadzenie dokumentacji związanej z zrealizowanym szkoleniem (listy obecności,
    zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 
IV.Studia podyplomowe.
1. Uczestniczenie w zajęciach w ramach studiów podyplomowych ( trzy Zjazdy) -7 doradców zawodowych.
2. Kwalifikowanie wydatków w ramach zadania.
3. Monitoring realizacji zadania.
 
 
Sporządził:
Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów      
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA II” 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:          VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:        6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
                        zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:  6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
                         zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji: 01.10.2010 r. – 31.10.2012 r.
 
Cel główny projektu:
Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 7 pośredników pracy oraz dofinansowanie studiów podyplomowych 7 doradców zawodowych-pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w okresie 24 miesięcy.
 
 Szczegółowe cele:
1.      Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 7 pośredników pracy w okresie 24 miesięcy
2.      Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 7 doradców zawodowych w ramach studiów podyplomowych.
3.      Podniesienie świadomości w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
4.      Podniesienie kwalifikacji w zakresie pracy z osobami , których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników przez 7 pośredników pracy.
Wydatki projektu:
Ogółem:     602 540,00 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 519 159,00 zł
Wkład własny: 90 381,00 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 14 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie pracowników – pośredników pracy.
2. Szkolenia dla pośredników pracy.
3. Studia podyplomowe
4. Szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Zrealizowane wydatki projektu od początku realizacji:
91 467,45 zł tj. 15,18 % wydatków ogółem.
 

Ilość odwiedzin: 5169
Nazwa dokumentu: Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Gruszka
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kapłon
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Kapłon
Data wytworzenia informacji: 2011-03-09 14:09:26
Data udostępnienia informacji: 2011-03-09 14:09:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 10:48:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner